ชื่อ - นามสกุล :นางจันทร์ทิพย์ สมประสงค์
ตำแหน่ง :หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการบริการชุมชน
หน้าที่หลัก :หัวหน้าแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาคหกรรมธุรกิจ
หน้าที่ในกลุ่ม :