ชื่อ - นามสกุล :นางสาวณัฐญาภัทร์ เงินบาท
ตำแหน่ง :ครูสอนเสริมสวย
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม :